Strateji Ağacı Nedir?

Strateji ağacı, bir organizasyonun veya projenin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli adımların görsel bir şekilde sunulduğu bir yapıdır. Her adım veya fırsat, bir sonraki seviyedeki fırsatlar veya kararları ifade eder.

Strateji ağacı oluşturmak için aşağıdaki unsurlar önemli olabilir.

 • Amaçlar: Strateji ağacınızın temelini oluşturan amaçlarınızı belirlemelisiniz.
 • Alternatif stratejiler: Her amaç için ulaşmak için farklı alternatif stratejiler belirleyin.
 • Adımlar: Her strateji için ulaşmak için gerekli adımları tanımlayın.
 • Bağlantılar: Her adım ve strateji arasındaki bağlantıları görselleştirin.
 • Değerlendirme kriterleri: Stratejilerin ve adımların etkililiğini değerlendirmek için kriterler belirleyin.
 • Riskler ve fırsatlar: Her strateji ve adım için potansiyel riskleri ve fırsatları değerlendirin.
 • Görselleştirme araçları: Strateji ağacını görselleştirmek için bir diagram veya fikir haritası gibi bir araç kullanın.

Bu adımları izlerken, strateji ağacınızın oluşması için gereken verileri ve bilgileri toplayın ve hazırlayın. Ayrıca, strateji ağacınızı oluştururken gözden geçirin ve düzenli olarak güncelleyin.

Bir Strateji Ağacındaki Farklı Seviyeler Nelerdir?

Strateji ağacının farklı seviyeleri, organizasyonun veya projenin amaçlarını ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli adımları tanımlayan farklı katmanları ifade eder. Genel olarak, bir strateji ağacının seviyeleri şunlar olabilir:

 • Üst Düzey Amaçlar: Strateji ağacının en üst seviyesinde yer alan ve genel olarak organizasyonun veya projenin büyük amaçlarını ifade eden amaçlar.
 • Alt Düzey Amaçlar: Üst düzey amaçlara ulaşmak için gereken daha spesifik amaçlar.
 • Stratejiler: Her amaç için ulaşmak için farklı alternatif stratejiler.
 • Adımlar: Her strateji için ulaşmak için gerekli adımlar.
 • Detaylar: Her adım için gerekli olan daha detaylı bilgiler.

Strateji Ağacının tüm bölümlerinin sahipleri olmalı mı?

Strateji ağacının tüm bölümlerinin sahipleri olması, organizasyonun veya projenin başarısı için önemlidir. Her bölümün sahibi, strateji ağacının bir parçasının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinden sorumlu olur. Böylece, her bölüm için gerekli adımların zamanında ve etkili bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır.

Ancak, bölümlerin sahipleri aynı zamanda birbirleriyle işbirliği yapmalı ve strateji ağacının tüm bölümlerinin birbiriyle uyumlu olmasını ve uygun bir şekilde birbirlerine bağlanmasını sağlamalıdır. Bu, organizasyonun veya projenin amaçlarının daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Strateji Ağacının alternatifleri nelerdir?

Strateji Ağacı alternatifleri şunlardır:

SWOT Analizi

Stratejik planlamaya dayalı bir yöntemdir ve bir organizasyonun güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fırsatlarını ve tehditlerini belirler.

PEST Analizi

Bir organizasyonun veya bir pazarın politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerini belirlemeye yardımcı olan bir analizdir. PEST, organizasyonların ve pazarların mevcut ve gelecekteki durumlarını değerlendirmek ve stratejik planlamada fırsatları ve tehditleri tanımlamak için kullanılır.

Politik faktörler, devlet yasaları, vergiler, regülasyonlar ve düzenlemeler gibi devlet tarafından yapılan kararları ve uygulamaları tanımlar.

Ekonomik faktörler, ekonomik büyüme, enflasyon, işsizlik oranları ve para politikaları gibi ekonomik durumları tanımlar.

Sosyal faktörler, nüfus yapısı, eğitim düzeyi, yaşam tarzları ve kültürler gibi toplumun sosyal yapısını tanımlar.

Teknolojik faktörler, teknolojik gelişmeler, ürün veya hizmetlerin teknolojik yetersizlikleri ve teknolojik fırsatlar gibi teknolojik faktörleri tanımlar.

Boston Matrix

Boston Matrix, bir şirketin portföyünü analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu matris, şirketin ürünlerinin veya hizmetlerinin performanslarını değerlendirmek için kullanılır ve her bir ürünün ya da hizmetin potansiyel fırsatları ve tehditlerini tanımlar.

Boston Matrix, bir şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin, pazar payı ve pazar büyümesi açısından değerlendirilmesine dayanır. Ürünler veya hizmetler, pazar payı yüksek ve pazar büyümesi yüksek olan “yıldız” ürünler olarak tanımlanır veya pazar payı düşük ve pazar büyümesi düşük olan “dog” ürünler olarak tanımlanır.

Boston Matrix, şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin potansiyelini tanımlamak ve stratejik bir planlama yapmak için kullanılır. Ayrıca, şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin performanslarını ve fırsatlarını değerlendirmek, daha etkili bir pazar stratejisi geliştirmek ve var olan ürün veya hizmetleri optimize etmek için de kullanılabilir.

McKinsey 7S Model

McKinsey 7S Model, bir organizasyonun performansını ve değişim yapma ihtiyacını değerlendirmek için kullanılan bir araçtır. Model, 7 faktörün birbirleriyle nasıl ilişkide olduğunu ve bir organizasyonun verimli ve etkili olması için gerekli olan şeylerin neler olduğunu inceler.

7S Model’in faktörleri şunlardır:

 • Strateji: Organizasyonun gelecekteki hedefleri ve planları
 • Sistemler: Organizasyonun iç işleyişi ve yapısı
 • Shareholders (Paydaşlar): Organizasyonun bağlı olduğu paydaşlar ve beklentileri
 • Stil: Yöneticilerin ve çalışanların tutumları ve davranışları
 • Yetkinlikler (Skills): Organizasyonun mevcut becerileri ve ihtiyaç duyduğu beceriler
 • Staff (Personel): Organizasyonun insan kaynağı ve çalışan profili

Shared Values (Paylaşılan Değerler): Organizasyonun paylaştığı değerler ve kültürü

McKinsey 7S Model, bir organizasyonun iç yapısını ve performansını değerlendirmekte kullanılır ve organizasyonun mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerine ulaşması için gerekli değişiklikleri belirlemekte yardımcı olur.

Ansoff Matrisi

Ansoff Matrisi, bir şirketin pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde kullanılan bir araçtır. Matris, şirketin mevcut ürünlerini ve pazarlarını değerlendirerek, gelecekteki büyüme stratejilerini belirlemeyi amaçlar. Matriste, ürünlerin ve pazarların farklı kombinasyonları üzerinde durulur ve bu kombinasyonlara göre farklı büyüme stratejileri önerilir.

Ansoff Matrisi’nin 4 temel bölümü vardır:

 1. Ürünlerin mevcut pazarlarda satılması (Market Penetration)
 2. Ürünlerin yeni pazarlarda satılması (Market Development)
 3. Mevcut ürünlerin farklı pazarlarda satılması (Diversification)
 4. Yeni ürünlerin mevcut pazarlarda satılması (Product Development)

Ansoff Matrisi, şirketlerin pazar ve ürün portföylerini değerlendirmelerine ve gelecekteki büyüme stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Ayrıca, şirketlerin risk alma eğilimlerini de gösterir ve farklı stratejilerin potansiyel getirilerini değerlendirmeyi sağlar.

Related articles

İş Yerinde Scrum: Scrum Kullanıcı Hikayeleri ile Planlama

  1. Çevikliği Öngörülebilir Kılmak: Yönetici Perspektifi Geleneksel planlama yöntemleri,...

Liderlik İletişim Becerilerini Geliştirme: Etkili Bir Lider Olmanın Anahtarı

İletişim, liderliğin temel taşlarından biridir. Eğitimci ve yazar Colleen...

Daha İyi Kararlar Almak: İş Dünyasında Soru Hazırlama Teknikleri

Karar verme süreci, iş dünyasının en kritik dinamiklerinden biridir....

Scrum Sürecinde Eisenhower Matrisi Nasıl Kullanılır

Agile yöntemde Scrum ile proje geliştirme sürecinde, Eisenhower Matrisi'nin...

Kullanıcı Hikaye Nasıl Yazılır?

Kullanıcı hikayelerini yazmak için farklı şablonlar ve konseptler...
Sonraki İçerik

Case Studies